MÜHARİBƏLƏR VƏ ANARXİYA Davamı
 • “Dünya hərc-mərclik içində qalanda, fitnələr zühur edəndə, yollar kəsiləndə, bəziləri bəzilərinə hücum edəndə...” (“Qiyamət və axirət və axırzaman əlamətləri”, səh. 454)
ZƏLZƏLƏLƏR Davamı

 • “Bu hadisələr olmayana qədər qiyamət qopmayacaqdır... zəlzələlər çoxalacaq...”


  (“Ramuz əl-əhadis”, 476/11)
KASIBLIQ Davamı

 • “Kasıblar çoxalacaq”. “Aclıq və həyatın bahalılığı çox yayılacaq”.


  (“Ölüm-qiyamət-axirət və axırzaman əlamətləri”, səh. 455/440)
XƏBƏRLƏŞMƏ TEXNOLOGİYASI Davamı

 • “İnsana qamçısının ucu danışmayana qədər... qiyamət qopmaz”.

  (“Ölüm-qiyamət və diriliş”, səh. 471)
NƏQLİYYAT TEXNOLOGİYASI Davamı
 • “Bu hadisələr meydana gəlməyənə qədər qiyamət qopmayacaqdır: zaman qısalacaq və vasitələrlə məsafələr azalacaq”. (Buxari, “Fitən”, 25; Əhməd bin Hənbəl, “Müsnəd”, 2/313)
TƏHSİL Davamı

 • “Qiyamət yaxınlaşanda... oxuma və yazmağı bacaranlar çoxalar”.

  (“Son zamanlarla bağlı hədislər”, səh. 93; “Ramuz əl-əhadis”, 1/121)
ƏXLAQİ TƏNƏZZÜL Davamı
 • “Pozğunluq aşkar edilmədən... qiyamət qopmaz”. (“Ramuz əl-əhadis”, 91/7)
  “Zinanın çoxalması qiyamətin əlamətlərindəndir”. (Buxari, “Təcridi” 1/16)
SOSİAL POZULMALAR Davamı
 • “İnsanların üzərində aldadıcı illər gələcək. O illərdə xainə etimad ediləcək, dürüst adam xain sayılacaq”. (“Ölüm-qiyamət və diriliş”, səh. 476)
QIZIL ƏSR Davamı
 • “Mənim ümmətim həmin dövrdə elə bir rifaha qovuşacaq ki, o günə qədər onun oxşarını qətiyyən görməmişdir...” (Sünəni-İbni Macə, 10/347)